เกี่ยวกับ

At the FIRE Station we aim to ignite and fuel this inner motivation with our enthusiasm, passion and motivation to see our fans achieve their goals and lead a life on FIRE. We bring together like minded people with a common belief in health and fitness and its transformative power to energise every aspect of life.

รู้หรือไม่

The only life worth living is a life on FIRE!

คลาสที่จองไว้
19 ม.ค. - 29 ม.ค.

ศ, มกราคม 19
5:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
5:45ก่อนเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - CORE -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
STRIKE HIIT -Circuit Training / HIIT
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
7:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
7:30หลังเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
8:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
8:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIKE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
8:30หลังเที่ยง (45 นาที)
RIDE HIIT -Circuit Training / HIIT
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
9:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
9:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - CORE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
10:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
10:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIKE HIIT -Circuit Training / HIIT
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
ส, มกราคม 20
7:15หลังเที่ยง (45 นาที)
RIDE HIIT -Circuit Training / HIIT
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
8:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
9:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
9:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIKE -Martial Arts
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
10:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
10:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
10:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FIRE YOGA -Yoga
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
11:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
อา, มกราคม 21
5:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
6:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
6:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
7:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
7:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIKE HIIT -Circuit Training / HIIT
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
8:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
8:15หลังเที่ยง (45 นาที)
RIDE YOGA -Core
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
9:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
9:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIKE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
10:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
จ, มกราคม 22
5:45ก่อนเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - CORE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
STRIKE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
7:30ก่อนเที่ยง (45 นาที)
FIRE YOGA -Yoga
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
6:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE- UPPER BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
6:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIKE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
7:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE- UPPER BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
8:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE- UPPER BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
8:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
8:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIKE HIIT -Circuit Training / HIIT
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
9:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
9:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FIRE YOGA -Yoga
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
11:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
อ, มกราคม 23
5:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
STRIDE- UPPER BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
5:45ก่อนเที่ยง (45 นาที)
STRIKE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
STRIDE- UPPER BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
RIDE YOGA -Core
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
6:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - LOWER BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
6:15หลังเที่ยง (45 นาที)
RIDE YOGA -Core
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
7:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - LOWER BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
7:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE- UPPER BODY -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
8:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - LOWER BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
8:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
9:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - LOWER BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
9:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIKE HIIT -Circuit Training / HIIT
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
10:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FIRE YOGA -Yoga
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
พ, มกราคม 24
5:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - LOWER BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
STRIDE- UPPER BODY -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
6:45ก่อนเที่ยง (45 นาที)
STRIKE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
5:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
6:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
6:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIKE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
7:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
7:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
8:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
8:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - LOWER BODY -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
9:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
9:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
พฤ, มกราคม 25
5:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
5:45ก่อนเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
RIDE YOGA -Core
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
6:45ก่อนเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - LOWER BODY -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
STRIKE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
5:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - CORE -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
6:00หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIKE HIIT -Circuit Training / HIIT
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
6:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - CORE -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
7:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - CORE -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
8:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - CORE -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
8:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
8:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FIRE YOGA -Yoga
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
9:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - CORE -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
9:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIKE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
9:30หลังเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
11:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
ศ, มกราคม 26
5:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
5:45ก่อนเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - CORE -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
STRIKE HIIT -Circuit Training / HIIT
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
7:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
7:30หลังเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
8:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
8:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIKE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
8:30หลังเที่ยง (45 นาที)
RIDE HIIT -Circuit Training / HIIT
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
9:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
9:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - CORE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
10:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
10:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIKE HIIT -Circuit Training / HIIT
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
ส, มกราคม 27
7:15หลังเที่ยง (45 นาที)
RIDE HIIT -Circuit Training / HIIT
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
8:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
9:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
9:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIKE -Martial Arts
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
10:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
10:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
10:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FIRE YOGA -Yoga
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
11:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
อา, มกราคม 28
5:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
6:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
6:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
7:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
7:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIKE HIIT -Circuit Training / HIIT
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
8:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
8:15หลังเที่ยง (45 นาที)
RIDE YOGA -Core
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
9:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
9:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIKE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
10:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
จ, มกราคม 29
5:45ก่อนเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - CORE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
STRIKE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
7:30ก่อนเที่ยง (45 นาที)
FIRE YOGA -Yoga
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
6:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE- UPPER BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
6:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIKE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
7:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE- UPPER BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
8:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE- UPPER BODY -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
8:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIDE - TOTAL BODY -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
8:15หลังเที่ยง (45 นาที)
STRIKE HIIT -Circuit Training / HIIT
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
9:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
9:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FIRE YOGA -Yoga
FIRE Station 2 - Plaza Mont Kiara
Mont Kiara
จอง
11:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FORCE -Bootcamp
FIRE Station 1 - Batai Plaza
Bukit Damansara
จอง
เกี่ยวกับ

At the FIRE Station we aim to ignite and fuel this inner motivation with our enthusiasm, passion and motivation to see our fans achieve their goals and lead a life on FIRE. We bring together like minded people with a common belief in health and fitness and its transformative power to energise every aspect of life.

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Bring your own water bottle
  • Changing Area
  • Lockers
  • Parking Lot
  • Showers
  • Water Fountain
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Bring your own water bottle, Changing Area, Lockers, Parking Lot, Showers, Water Fountain, Yoga Mats Provided